Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017 12:03

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ - YOGA!

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Πρός Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων.

Τέκνα μου ἀγαπητά, Ὅλοι μας ἀναγνωρίζουμε πώς ζοῦμε σέ ἕναν ἔντονα μεταβαλλόμενο κόσμο καί μέ ραγδαίους ρυθμούς ἐξελισσόμενο.

Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας, ἐνῶ ἐπαίρονται γιά τίς κατακτήσεις σέ ἐπιστημονικό, ἀλλά καί ἀνθρωπιστικό ἐπίπεδο,

μοιάζουν πολλές φορές ἀνίκανοι νά ξεχωρίσουν τήν ἀλήθεια ἀπό τό ψεῦδος, τό φῶς ἀπό τό σκοτάδι.

Γι' αὐτό καί σέ τέτοιες ἐποχές διαρκῶς καί καταιγιστικά παρουσιάζονται συστήματα καί κοσμοθεωρίες,

πού εὐαγγελίζονται σωτηρία καί πνευματική εὐτυχία, σέ ἕνα ἔντονα συγκρητιστικό περιβάλλον,

τό ὁποῖο ἀπειλεῖ τόν πνευματικό προσανατολισμό τῶν πιστῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας.

   Ὡς Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας, χρεωμένος μέ τό καθῆκον τῆς διαφυλάξεως τῶν ὁρίων μεταξύ ἀληθείας καί πλάνης,

σᾶς ἀποστέλλω τήν παροῦσα ἐγκύκλιό μου, προκειμένου νά σᾶς ἐνημερώσω καί πάλιν καί μέ ἐπισημότερο τρόπο,

γιά τίς πολλάκις ἐκφρασθεῖσες θέσεις τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, περί τῆς τεχνικῆς Γιόγκα,

ἡ ὁποία ἄν καί ἀποτελεῖ ἕνα θεμελιώδες θρησκευτικό σύστημα θεωρίας καί τεχνικῆς τοῦ Ἰνδουισμοῦ,

διαφημίζεται στή χώρα μας, στήν Εὐρώπη καί στίς Ἠνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς, ὡς μιά ἁπλή τεχνική ἀσκήσεων γυμναστικῆς,

οἱ ὁποῖες προσφέρουν λύση σέ πλῆθος προβλημάτων, τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό τόν σύγχρονο ἀγχώδη τρόπο ζωής.

Τεχνική στήν πραγμάτωση τῆς Γιόγκα εἶναι ὁ Διαλογισμός, ὁ ὁποῖος προβάλλεται ὡς τό «βασικό πνευματικό μονοπάτι

γιά τήν ἀπόλυτη ἰσορροπία τοῦ ἀνθρώπου καί τή δημιουργική ἐπαφή μέ τόν ἑαυτό του», ἐνῶ, συχνά ἀποκρύπτονται

ἀπό τίς διάφορες ὁμάδες τά πραγματικά πνευματικά θεμέλιά του καί τό γεγονός ὅτι χωρίς ταυτόχρονη ἄσκηση τοῦ Διαλογισμοῦ,

ἡ Γιόγκα δέν θά καταφέρει τά ἐπιθυμητά ἀποτελέσματα. Ἡ Γιόγκα καί ὁ Διαλογισμός, ὅμως, εἶναι ἀσυμβίβαστες

πρός τήν Ὀρθοδοξία καί γι' αὐτό Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων

γιά θέματα Αἱρέσεων καί Παραθρησκειῶν, τά ἔχουν κα- τατάξει μεταξύ τῶν ἀσυμβίβαστων μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη

πρακτικῶν καί θεωριῶν. Θεωρίες, δοξασίες καί πρακτικές ὅπως τό κάρμα, τό ντάρ- μα, ἡ μετενσάρκωση,

τά μάντρας, τά τσάκρας κ.ἄ., ἀνήκουν στό χῶρο τοῦ πολυθεϊστικοῦ Ἰνδουισμοῦ καί τοῦ Βουδδισμοῦ.

Κάποιοι, ὡστόσο, ἰσχυρίζονται ὅτι ὑπάρχει μεγάλος συσχετισμός μεταξύ τῆς ὀρθόδοξης προσευχῆς καί ἄσκησης,

μέ τόν Διαλογισμό καί τή Γιόγκα. Αὐ- τή ἡ θέση, ὅμως, ὑποδηλώνει τό λιγότερο ἄγνοια, ὡς πρός τόν σκοπό,

ἀλλά καί τά μέσα τῆς προσευχῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ὁ Χριστιανός, ὅταν προσεύχεται, δέν προσπαθεῖ νά χαλαρώσει,

οὔτε νά ἀδειάσει τό νοῦ του ἀπό κάθε σκέψη, ἀλλά μέ μετάνοια καί ταπείνωση, στρέφει τό νοῦ καί τήν καρδιά του

στόν προσωπικό Τριαδικό Θεό, προκειμένου νά ἔρθει σέ κοινωνία ἀγάπης μαζί Του, ἐλπίζοντας στό ἄπειρο ἔλεός Του.

Ἀκόμη, ἀποδέχεται τήν ἀδυναμία του καί καταφεύγει στήν βοήθειά Του, προκειμένου νά λυτρωθεῖ ἀπό τόν μόνο Σωτῆρα καί Λυτρωτή,

πού εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἀντίθετα, ὁ τελικός σκοπός τῆς Γιόγκα καί τοῦ Διαλογισμοῦ εἶναι ἡ αὐτοπραγμάτωση,

ἡ αὐτοσωτηρία, ἡ αὐτοθέωση! Πολλοί ἐκ τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς Γιόγκα, παρουσιάζουν πληθώρα εὐεργετικῶν

ἐπιδράσεών της στήν ψυχοσωματική ὑγεία. Ἀκόμη, ὅμως καί αὐτό ἐάν ἦτο ἀληθινό, εἶναι ἀπό μόνο του ἱκανό νά «ἐξαγιάσει»

τήν συγκεκριμένη πρακτική, ὅταν μάλιστα σέ ἕνα ἀπό τά πιό ἱερά κείμενα τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ, τήν Μπαγκαβάτ Γκιτά (δηλ. θεϊκό τραγούδι),

δηλώνεται πώς ὁ «Θεός Κρίσνα» ἀποκάλυψε στούς ἀνθρώπους τήν Γιόγκα; Τέκνα μου ἐν Χριστῷ ἀγαπητά,

Ἡ Γιόγκα καί ὁ Διαλογισμός δέν ἀποτελοῦν ἁπλά καί μόνον γυμναστική, ἀλλά ἔχουν θρησκευτικό ὑπόβαθρο βασιζόμενο

στόν Ἰνδουισμό καί στόν Βουδ- δισμό καί αὐτό ἔχω τήν εὐθύνη, νά τό πληροφορήσω σέ ὅλους σας, τά πνευματικά μου παιδιά.

Δέν ἔχω στόχο νά πλήξω τήν ἐργασία κάποιων. Οὔτε, βέβαια, νά παραβιάσω καί τήν θεόσδοτη ἐλευθερία οὐδενός!

          Πακαλῶ θερμά ὅλους σας, ὅσοι μέ τό ἅγιο Βάπτισμά σας γίνατε μέλη τῆς Ὀρθοδόξου καί μίας καί μοναδικῆς Ἐκκλησίας,

νά προσέξετε μήπως, ἄθελά σας, παρασυρόμενοι ἀπό τήν «φρενίτιδα» τῆς οὐτοπικῆς «εὐεξίας», πέσετε θύματα

τοῦ «ἀρχεκάκου ὄφεως», τοῦ διαβόλου, διακινδυνεύοντας τήν σχέση σας μέ τόν Θεό καί τό ἅγιο Σῶμα Του, τήν ἁγία Ἐκκλησία.

Πρός τόν σκοπό τῆς περαιτέρω πληροφορήσεώς σας, σᾶς γνωρί- ζω ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας ἐξέδωσε ἱκανό ἀριθμό ἐντύπων

περί τοῦ ζητήματος μέ τίτλο «Γιόγκα καί Διαλογισμός: Μῦθοι καί ἀλήθειες», τό ὁποῖο θά λάβετε δωρεάν ἀπό τήν Ἐνορία σας

καί παρακαλῶ νά τό μελετήσετε.

   Εὐχόμενος σέ ὅλους σας, καλό καί εὐλογημένο τό ἤδη ἀρξάμενον νέον ἔτος,

φωτισμένο ἀπό τό Φῶς τῆς Γνώσεως τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἡλίου τῆς δικαιοσύνης Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, διατελῶ˙

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἐγκαρδίου ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

† ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

Διαβάστηκε 1702 φορές